Dorothy Payne Whitney (Mrs. Willard Straight)

Dorothy Payne Whitney (Mrs. Willard Straight)